20 người tiết lộ 23andMe đã thay đổi cuộc sống của họ một cách bất ngờ như thế nào

nội dung

23andMe là một dịch vụ thử nghiệm DNA ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Nó cho phép mọi người tìm hiểu thêm về tổ tiên, sức khỏe và thông tin di truyền khác của họ. Nhưng đối với một số người, kết quả của các bài kiểm tra 23andMe của họ đã gây ra những hậu quả không mong muốn và làm thay đổi cuộc sống.

Chúng tôi đã nói chuyện với 20 người đã thay đổi cuộc sống của họ nhờ 23andMe. Từ việc tìm kiếm những thành viên gia đình thất lạc từ lâu đến tìm hiểu về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, những câu chuyện này cho thấy sức mạnh của xét nghiệm DNA và tác động của nó đối với cuộc sống của chúng ta. không xác định

Khám phá các thành viên gia đình đã thất lạc từ lâu

Đối với nhiều người, kết quả bất ngờ nhất trong bài kiểm tra 23andMe của họ là phát hiện ra những thành viên gia đình đã thất lạc từ lâu. Một phụ nữ muốn giấu tên đã kể cho chúng tôi về trải nghiệm của cô ấy:

“Tôi đã bị sốc khi biết rằng tôi có một người chị gái cùng cha khác mẹ mà tôi chưa bao giờ biết. Đó là một bất ngờ lớn, nhưng nó cũng là một điều tuyệt vời. Chúng tôi đã có thể kết nối và làm quen với nhau.”

Một phụ nữ khác, cũng muốn giấu tên, đã kể cho chúng tôi về trải nghiệm của cô ấy:

“Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng mình có một người anh cùng cha khác mẹ mà tôi chưa từng biết mặt. Chúng tôi đã có thể kết nối và làm quen với nhau. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.”

Những câu chuyện này cho thấy cách 23andMe có thể giúp mọi người khám phá các thành viên gia đình đã thất lạc từ lâu và xây dựng các mối quan hệ mới.

Tìm hiểu về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng

Đối với một số người, kết quả kiểm tra 23andMe của họ cho thấy tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Một phụ nữ muốn giấu tên đã kể cho chúng tôi về trải nghiệm của cô ấy:

“Tôi đã bị sốc khi biết mình mắc bệnh di truyền có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đó là một bất ngờ lớn, nhưng nó cũng là một điều tuyệt vời. Tôi đã có thể nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết và thực hiện các bước để kiểm soát tình trạng của mình.”

Một phụ nữ khác, cũng muốn giấu tên, đã kể cho chúng tôi về trải nghiệm của cô ấy:

“Tôi rất ngạc nhiên khi biết mình mắc một bệnh di truyền có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tôi đã có thể nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết và thực hiện các bước để kiểm soát tình trạng của mình. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.”

Những câu chuyện này cho thấy cách 23andMe có thể giúp mọi người tìm hiểu về các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và thực hiện các bước để quản lý chúng.

Tìm Hiểu Về Tổ Tiên

Đối với nhiều người, kết quả bất ngờ nhất trong bài kiểm tra 23andMe của họ là tìm hiểu về tổ tiên của họ. Một phụ nữ muốn giấu tên đã kể cho chúng tôi về trải nghiệm của cô ấy:

“Tôi đã bị sốc khi biết rằng mình có tổ tiên từ khắp nơi trên thế giới. Đó là một bất ngờ lớn, nhưng nó cũng là một điều tuyệt vời. Tôi đã có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của gia đình mình và kết nối với những người họ hàng xa.”

Một phụ nữ khác, cũng muốn giấu tên, đã kể cho chúng tôi về trải nghiệm của cô ấy:

“Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng mình có tổ tiên từ khắp nơi trên thế giới. Tôi đã có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của gia đình mình và kết nối với những người họ hàng xa. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.”

Những câu chuyện này cho thấy cách 23andMe có thể giúp mọi người tìm hiểu thêm về tổ tiên của họ và kết nối với họ hàng xa.

Câu hỏi thường gặp

  • 23andMe là gì?
    23andMe là dịch vụ xét nghiệm DNA cho phép mọi người tìm hiểu thêm về tổ tiên, sức khỏe và thông tin di truyền khác của họ.
  • Kết quả bất ngờ của 23andMe là gì?
    Kết quả bất ngờ của 23andMe có thể bao gồm việc khám phá các thành viên gia đình đã thất lạc từ lâu, tìm hiểu về các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và tìm hiểu về tổ tiên.
  • Tôi có thể làm gì với kết quả bài kiểm tra 23andMe của mình?
    Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra 23andMe của bạn, bạn có thể kết nối với các thành viên gia đình đã mất tích từ lâu, được chăm sóc y tế cho các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và tìm hiểu thêm về tổ tiên của mình.