Kế hoạch của Chúa: Tại sao Ngài mang mọi người lại gần hơn rồi để họ ra đi

nội dung

Kế hoạch của Chúa thật bí ẩn, nhưng Ngài thường đưa chúng ta đến gần một số người nhất định rồi để họ ra đi. Có thể khó hiểu tại sao điều này lại xảy ra, nhưng điều quan trọng cần nhớ là Thượng Đế có một kế hoạch cho mỗi chúng ta. Trong bài này, chúng ta sẽ khám phá lý do tại sao Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến gần một số người rồi để họ ra đi, và cách đối phó với điều đó.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi sự. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta và Ngài sẽ mang chúng ta đến gần hơn với những người có thể giúp chúng ta lớn lên trong đức tin và trong các mối quan hệ của mình. Anh ấy cũng biết khi nào đã đến lúc phải buông bỏ những người đó và bước tiếp. Có thể khó hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại làm điều này, nhưng điều quan trọng cần nhớ là Ngài có một kế hoạch cho mỗi chúng ta.

Chúa đưa chúng ta đến gần hơn với một số người là có lý do. Ngài có thể đưa chúng ta đến gần hơn với người có thể giúp chúng ta lớn lên trong đức tin, hoặc với người có thể giúp chúng ta trong các mối quan hệ. Anh ấy cũng có thể đưa chúng ta đến gần hơn với một người có thể giúp chúng ta trong sự nghiệp hoặc học vấn. Dù lý do là gì, Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta và Ngài sẽ mang chúng ta đến gần hơn với những người có thể giúp đỡ chúng ta trong hành trình của mình.

Chúa cũng biết khi nào nên buông tay những người đó. Ngài có thể làm điều này vì Ngài biết rằng mối quan hệ đó không còn có lợi cho chúng ta nữa, hoặc vì Ngài biết rằng người đó không phù hợp với chúng ta. Dù lý do là gì, Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta và Ngài sẽ buông tha những người đó khi đến lúc.

Có thể khó đương đầu với sự kiện là Đức Chúa Trời đem chúng ta đến gần một số người nhất định rồi để họ ra đi. Có thể khó hiểu tại sao Ngài lại làm điều này, nhưng điều quan trọng cần nhớ là Ngài có một kế hoạch cho mỗi chúng ta. Chúng ta có thể không hiểu tại sao Ngài làm một số điều nhất định, nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta.

Cũng có thể hữu ích để nhớ rằng Thượng Đế yêu thương chúng ta và Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Ngài có thể mang chúng ta lại gần một số người rồi để họ ra đi, nhưng Ngài sẽ luôn ở đó vì chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ hay từ bỏ chúng ta, và Ngài sẽ luôn ở đó để hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta trong cuộc hành trình của mình.

Kế hoạch của Chúa thật bí ẩn, nhưng Ngài thường đưa chúng ta đến gần một số người nhất định rồi để họ ra đi. Có thể khó hiểu tại sao điều này lại xảy ra, nhưng điều quan trọng cần nhớ là Thượng Đế có một kế hoạch cho mỗi chúng ta. Chúng ta có thể không hiểu tại sao Ngài làm một số điều nhất định, nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta.

'Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; trong mọi đường lối của bạn hãy tùng phục Người, thì Người sẽ chỉ lối cho bạn ngay thẳng.' - Châm Ngôn 3:5-6 (NIV)

Có thể khó đương đầu với sự kiện là Đức Chúa Trời đem chúng ta đến gần một số người nhất định rồi để họ ra đi. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là Ngài yêu thương chúng ta và Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta có thể không hiểu tại sao Ngài làm một số điều nhất định, nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta.

Câu hỏi thường gặp

  • Tại sao Chúa đưa chúng ta đến gần một số người rồi lại để họ ra đi?
  • Chúa đưa chúng ta đến gần hơn với một số người là có lý do. Ngài có thể đưa chúng ta đến gần hơn với người có thể giúp chúng ta lớn lên trong đức tin, hoặc với người có thể giúp chúng ta trong các mối quan hệ. Anh ấy cũng có thể đưa chúng ta đến gần hơn với một người có thể giúp chúng ta trong sự nghiệp hoặc học vấn. Dù lý do là gì, Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta và Ngài sẽ mang chúng ta đến gần hơn với những người có thể giúp đỡ chúng ta trong hành trình của mình.
  • Làm sao tôi có thể đương đầu với sự kiện là Đức Chúa Trời đem chúng ta đến gần một số người rồi lại để họ ra đi?
  • Có thể hữu ích để nhớ rằng Thượng Đế yêu thương chúng ta và Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Ngài có thể mang chúng ta lại gần một số người rồi để họ ra đi, nhưng Ngài sẽ luôn ở đó vì chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ hay từ bỏ chúng ta, và Ngài sẽ luôn ở đó để hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta trong cuộc hành trình của mình.